Talent Recruitment

Publication And Fundings

1.Xue Li#, Meifang Yan#,Zhiqiang Guo, Zhiqiang Guo, Ruru Feng, Hao Zhu, Xiaomeng Tu, Sidney Yu, Jie-Guang Chen* (2020). Inhibition of Sar1b, the Gene Implicated in Chylomicron Retention, Impairs Migration and Morphogenesis of Developing Cortical Neurons. Neuroscience. 449: 228–240.
2.Xue Li#, Yue Feng #, Meifang Yan, Xiaomeng Tu, Bin Xie, Fangfang Ni, Chunsheng Qu, Jie-Guang Chen* (2020). Inhibition of Autism-Related Crm1 Disrupts Mitosis and Induces Apoptosis of the Cortical Neural Progenitors. Cerebral Cortex. 30(7): 3960–3976.
3.Xue Li#, Xin Han, Xiaomeng Tu, Dan Zhu, Yue Feng, Tian Jiang, Youping Yang, Jia Qu, Jie-Guang Chen* (2019). An autism-related, nonsense Foxp1 mutant induces autophagy and delays radial migration of the cortical neurons. Cerebral Cortex. 29(7):3193-3208.
4.Banshan Huang#, Xue Li, XiaomengTu, Wei Zhao, Dan Zhu, Yue Feng, Xiang Si, Jie-Guang Chen* (2018). OTX1 regulates cell cycle progression of neural progenitors in the developing cerebral cortex. J Biol Chem. 293(6):2137-2148.
5.Jian Xiao#, Xue Li, Lan Chen, Xin Han, Wei Zhao, Lianlian Li, Jie-Guang Chen* (2017). Apobec1 Promotes Neurotoxicity-Induced Dedifferentiation of Müller Glial Cells. Neurochem Res. 42(4):1151-1164.
6.Chunsheng Qu#, Dandan Bian#, Xue Li, Jian Xiao, Chunping Wu, Yue Li, Tian Jiang, Xiangtian Zhou, Jia Qu, Jie-Guang Chen* (2016).Transient Expression of Fez Family Zinc Finger 2 Protein Regulates the Brn3b Gene in Developing Retinal Ganglion Cells. J Biol Chem. 291(14):7661-7668.
7.Xue Li#, Jian Xiao, Henning Fröhlich, XiaomengTu, Lianlian Li, Yue Xu, Huateng Cao, Jia Qu, Gudrun A. Rappold, Jie-Guang Chen* (2015). Foxp1 regulates corticalradial migration and neuronal morphogenesis in developing cerebral cortex. PLoS ONE. doi: 10.1371/journal.pone.0127671
8.Yunfeng Zhang#, Lixiong Liu, Huateng Cao, Li Ou, Jia Qu, Yun Wang*, Jie-Guang Chen* (2015). Otx1 promotes basal dendritic growth and regulates intrinsic electrophysiological and synaptic properties of layer V pyramidal neurons in mouse motor cortex. Neuroscience. 285:139-154.
9.Ying Gao#, Tian Jiang, Chunsheng Qu, Huaping Tao, Huateng Cao, Yuee Zhao, Yun Wang, Jia Qu, Jie-Guang Chen* (2013). Atlastin-1 regulates dendritic morphogenesis in mouse cerebral cortex. Neurosci Res. 77(3):137-142.
10.Chunsheng Qu#, Tian Jiang, Yue Li, Xiongwei Wang, Huateng Cao, Hongping Xu, Jia Qu, Jie-Guang Chen* (2013). Gene expression and IG-DMR hypomethylation of maternally expressed gene 3 in developing corticospinal neuron. Gene Expr Patterns. 13(1-2): 51-56.
Contact Us

Tel: 86-577-88068887

E-mail: wzthiseye@163.com

Address: 270 West Xueyuan Road, Wenzhou, Zhejiang,China

Copyright 2023 All Rights Reserved To Eye Hospital, Wenzhou Medical University
Copyright 2020 All Rights Reserved To Eye Hospital, Wenzhou Medical University